Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks dina rättigheter ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Erikshjälpen Second Hand. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker, (nedan kallad ESH) organisationsnummer 827501-1131, 561 33 Huskvarna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När samlar ESH in dina personuppgifter?

  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa varor eller ge en gåva via ESH:s e-handel på secondhand.se.
  • När du ansöker om en ledig tjänst eller anmäler dig som volontär på ESH.
  • När du bokar transporter för hämtning av varor till butik.

Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda produkter och lämnade gåvor och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av ESH:s verksamhet.

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på ESH kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dem.

För dig som är gåvogivare på secondhand.se behandlar vi följande uppgifter:

Namn, personnummer, kön, postadress, telefonnummer, e-post, IP-adress, enhetsinformation och logginformation. För ändamålet individanpassade erbjudanden behandlas även betalningsuppgifter, kundnummer, information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med samt uppgifter om dina inköp.

Ändamål för behandling

Laglig grund

Administration av gåva

Avtal har ingåtts mellan givare och ESH

God givarservice

Intresseavvägning

Återkoppling kring ditt givande

Intresseavvägning

Effektiv administration och kostnadseffektiv insamling

Intresseavvägning

Fortsatt bearbetning i insamlingssyfte

Intresseavvägning

Uppföljning och analys

Intresseavvägning

Följa krav i bokföringslagen 1999:1078

Rättslig förpliktelse

 

Uppgifterna om namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-post, belopp och ändamål lämnas till Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet som administrerar våra mottagna gåvomedel. Våra berättigade intressen av behandlingarna baserar sig på utförda intresseavvägningar. Vårt syfte är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader. Då kan vi hjälpa fler utsatta barn och familjer. Uppgifterna behandlas så länge du är givare och en period på 36 månader efter att du upphört med dina gåvor. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen.

 

För dig som köper en vara på secondhand.se behandlar vi följande uppgifter:

Namn, personnummer, kön, postadress, telefonnummer, e-post, IP-adress, enhetsinformation och logginformation. För ändamålet individanpassade erbjudanden behandlas även betalningsuppgifter, kundnummer, information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med samt uppgifter om dina inköp.

Ändamål för behandling

Laglig grund

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse.

För att marknadsföra ESH och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning.

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden och information samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Fullföljande av avtal om ESH konto

 

Våra berättigade intressen av behandlingarna baserar sig på utförda intresseavvägningar. Vårt syfte är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader. Då kan vi hjälpa fler utsatta barn och familjer. Uppgifterna behandlas så länge du har ett kundkonto eller 24 månader efter senast lagda order. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen.

 

För dig som beställer transport/hämtning av varor behandlar vi följande uppgifter:

Namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-post

Ändamål för behandling

      Laglig grund

För att administrera transporterna

 

Intresseavvägning.

 

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna administrera transporterna av hämtade varor till butik.

Uppgifterna raderas 6 månader efter avslutad transport.

 

För dig som kontaktar kundtjänst behandlar vi följande uppgifter:

Namn och e-post

Ändamål för behandling                                                  

       Laglig grund

För att administrera kundtjänstärenden och ge god kundservice

 

Intresseavvägning.

 

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna ge god kundservice

Uppgifterna raderas 24 månader efter avslutat ärende.

 

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

  E-postadress

  Ändamål för behandling

  Laglig grund

  Utskick av nyhetsbrev

  Intresseavvägning

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få nyhetsbrevet

 

För dig som ansöker om ledig tjänst behandlar vi följande uppgifter:

Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev/mejl, uppgifter i CV och referenser.

Ändamål för behandling

      Laglig grund

Möjliggöra en säker identifiering av den arbetssökande.

Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker

identifiering.

Möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess.

Intresseavvägning.

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din ansökan i vår rekryteringsprocess på ett effektivt och korrekt sätt.

Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Dina personuppgifter behandlas av ESH och för de personuppgifter som kommer från erhållna gåvomedel behandlas av Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, webbyråer, tryckerier och telemarketingbolag få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag. Vi säkerställer att uppgifterna inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part.

Lagras uppgifterna till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler som säkerställer att dina rättigheter skyddas.               

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen som utövar tillsyn över hanteringen av personuppgifter.

Hur arbetar vi med säkerheten?

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Vad är en cookie?

ESH använder cookies för att skapa en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats erikshjalpen.se och secondhand.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Läs mer om cookies här.

Ansvarar vi för externa länkar?

ESHs informationsmaterial kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

 

Kontaktinformation till ESH

Har du frågor om ESHs behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du mejla personuppgifter@secondhand.se eller skicka brev till:

Erikshjälpen Second Hand
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna

Denna integritetspolicy har beslutats av ESH och gäller från 2018-05-25